Skip to content

Informace o zpracování osobních údajů

Petr Macek, IČO: 09067540, se sídlem Tererovo nám. 920/2, Olomouc (dále také jen „správce“), tímto prohlašuje, že ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (toto nařízení bude dále označováno jen jako „GDPR“) zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro svou činnost, a je tedy správcem osobních údajů (tj. osobou, která určuje způsoby a účely zpracování osobních údajů).

Zpracování osobních údajů

Pro zpracování osobních údajů svědčí správci tituly plnění zákonné povinnosti, plnění smlouvy, oprávněného zájmu správce nebo třetí osoby nebo souhlasu se zpracováním osobních údajů uděleného subjektem údajů. Při zpracování osobních údajů se správce řídí zákonem stanovenými lhůtami tak, aby nedocházelo k porušování práv subjektů údajů.

V rámci zpracování osobních údajů je v některých případech nutné předat osobní údaje jiné osobě. Snažím se předávání minimalizovat, v některých případech je ale nezbytné pro splnění povinností ze zákona, smlouvy nebo v rámci činnosti. Ve všech případech, kdy předávám osobní údaje jiné osobě, dbám o zajištění maximální ochrany práv subjektů údajů dle platné legislativy.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Nemám povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. V případě jakýchkoli přání nebo dotazů mě můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu na adrese info@petrmacek.eu.

Práva subjektu údajů

Aby byla zajištěna možnost subjektů údajů rozhodovat v co možná nejširší míře o zpracování jejich osobních údajů, stanovuje GDPR řadu práv, která lze vůči jakémukoli správci údajů uplatnit. V případě, že se rozhodnete některé ze svých práv uplatnit, obraťte se na mě s důvěrou.

Vaším základním právem je kdykoli požadovat sdělení, zda správce zpracovává Vaše osobní údaje. Pokud je zpracovávám, máte právo požadovat jednu kopii všech osobních údajů, které o Vás zpracovávám. V případě, že zjistíte, že zpracovávané údaje nejsou přesné, máte právo požadovat opravu osobních údajů. Pokud dojdete k názoru, že Vaše osobní údaje nezpracovávám po právu, můžete uplatnit právo na výmaz osobních údajů. Pokud konečně nebudete s čímkoli spokojeni nebo si budete myslet, že jsem vaši žádost nevyřídil tak, jak jsem měl, máte právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Dovoluji si zdůraznit, že ať jste ke správci v jakémkoli poměru, nehrozí Vám na základě uplatnění těchto práv žádné riziko a nebudu s Vámi v budoucnu zacházet o nic hůře než před uplatněním práv. Je mým zájmem zpracovávat osobní údaje zákonně a řádně a nepoškozovat Vaše práva. Pokud máte pochybnosti, že se mi to daří, budu rád, když mě na to upozorníte.

Cookies

Soubory cookies nevyužívám a tyto podmínky nabyly účinnosti dnem 1. 4. 2020.

Back To Top